Fönsterrenovering med ett miljövänligt kvalitetssystem  

 
 
Glas och Buller

Vid trafikleder, järnvägar och flygplatser finns ett ljudreduktionsbidrag på
x kr/fönster/kvm. Kontakta Din kommun / Vägverket / Banverket eller Luftfartsverket !

Riksdagen har antagit riktvärden för ljudnivån från trafikbuller. Boverket har tagit fram rekommendationer för hur riktlinjerna ska tillämpas.

Ekvivalentnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
30 dBA är dygnsekvivalentnivån inomhus. Det gäller alla bostadsrum i permanent- och fritidsbostäder, hotell, vård- och undervisningslokaler.
45 dBA är maximalnivå inomhus nattetid. Det innebär att ljudnivån inte får överstiga detta mellan klockan 22 – 06 och inte mer än 5 gånger.
55 dBA är dygnsnivån utomhus vid fasaden.
70 DBA är maximalnivån vid uteplats i anslutning till bostaden.

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd angivit riktvärden för buller inomhus i bostäder.
Se www.sos.se, SOSFS 2005:6

Olika sätt att öka fönstrets bullerdämpande förmåga

 • Öka från 2-glas till 3-glas
 • Öka ytterglasets tjocklek eller använd laminerat glas
 • Öka distansen mellan glasen
 • Välj glas med olika tjocklek
 • Använd tyngre gas än luft mellan isolerglasen
 • Placera tilluftsdonen rätt med hänsyn till bullerkällan
 • Använd tilluftsdon med ljuddämpare
 • Använd fönster med högre trädensitet
 • Täta noga mellan karm och vägg
 • Kräv provmontage!


   
  www.mtk.se
  Mer glasinformation
   
   
  Websidan ses bäst med Mozilla Firefox.        

  ©Auktoriserat Fönsterunderåll